Begrippen en taxatiejargon

Minnelijke waardering

Als een woning moet worden getaxeerd in verband met belastingaangifte kan de belastingplichtige de Inspecteur van Belastingen verzoeken mee te werken aan een zo genaamde “minnelijke waardering”. Een minnelijke waardering wordt uitgevoerd door twee taxateurs, één aan te wijzen door de Inspecteur van Belastingen en één door de belastingplichtige. Met name in het geval van verkrijging door vererving wordt hiervan vaak gebruik gemaakt. De getaxeerde waarde kan ook gebruikt worden voor de boedelverdeling die kort na de waardering kan plaatsvinden. Deze methode voorkomt dat de fiscus achteraf een waardecontrole uitvoert, die er toe kan leiden dat er een hogere aanslag wordt opgelegd. In elke situatie waarbij uw belastingaangifte dient te worden onderbouwd met een taxatierapport kunnen wij u van dienst zijn.

Eenvoudige waardebepaling of geveltaxatie

Dit is een taxatie van de woning, waarna in briefvorm een waarde wordt afgegeven. Een waardebepaling wordt door de geldverstrekker gevraagd bijvoorbeeld als er een grote overwaarde in de te financieren woning zit en u een lage hypotheek nodig heeft. Ook bij de aanvraag van een overbruggingshypotheek wordt deze vorm van taxeren toegepast. De eenvoudige waardebepaling vervangt geen taxatierapport.

Complete taxatie

Nadat overeenstemming is bereikt over de taxatieopdracht wordt het object op een vakkundige en kritische wijze, zowel extern als intern, beoordeeld. Hierbij komen onder meer de volgende aspecten aan de orde.

    * de bouwkundige situatie ( fundering,vloeren, muren, kap)
    * kozijnen en ramen
    * het schilderwerk
    * het houtwerk
    * de elektrische installatie
    * het sanitair
    * de cv- installatie
    * de keukeninrichting
    * het leidingwerk
    * asbesthoudend materiaal
    * isolatievoorzieningen
    * de toegepaste materialen
    * kwaliteit en luxeniveau van het pand
    * indeling en grootte van het pand en perceel

Dit onderzoek vervangt geen bouwkundig onderzoek. Er wordt alleen gekeken naar de staat van onderhoud. Als de taxateur iets afwijkends ontdekt, waarvan hij de consequentie niet kan overzien, zal hij adviseren de woning bouwkundig te laten keuren.

Verkenning van de directe omgeving

Voor of na de opname van de woning beoordeelt de taxateur de ligging, de stand van de woning, en de aanwezigheid van voorzieningen zoals winkels, scholen e.d. Ook wordt gekeken naar de te koop staande woningen en naar de woningen die in de afgelopen periode zijn verkocht.

Gemeentelijke- en kadastrale informatie

Bij de betreffende gemeente wordt informatie ingewonnen over o.a. de bodemgesteldheid, zoals eventueel aanwezige bodemverontreiniging. Ook worden de publiek- en privaatrechtelijke bepalingen gecontroleerd – o.a. bestemmingsplan, erfpachtsituatie, kettingbedingen e.d. De kadastrale informatie met betrekking tot eigendomsverhouding, oppervlakte, eventuele voorkeursrechten etc. wordt minutieus bestudeerd.

Opstellen van het taxatierapport

Nadat de taxateur alle informatie heeft verzameld wordt deze grondig bestudeerd en waar nodig uitgediept. Uiteindelijk kan het taxatierapport worden opgemaakt. Het rapport wordt gecompleteerd met foto’s en diverse bijlagen zoals eigendomsbewijs, kadastraal bericht, kadastrale kaart e.d.

Ondertekening van het taxatierapport

Het taxatierapport wordt ondertekend door de taxateur en in duplo opgemaakt waarna de opdrachtgever er over kan beschikken.

Verschillende soorten waarden

We onderscheiden de volgende waardebegrippen:

    * De waarde in het economische verkeer
    * Onderhandse verkoopwaarde
    * Executiewaarde
    * Herbouwwaarde
    * Economische huurwaarde

De waarde in het economische verkeer

De waarde die de belastingdienst voor uw woning hanteert is de waarde in het economisch verkeer. Deze wordt gebruikt om onder meer de vermogens- en de onroerendezaakbelasting (OZB) te kunnen vaststellen.

Onderhandse verkoopwaarde

De onderhandse verkoopwaarde is de waarde die een huis opbrengt bij aan- of verkoop.

Executiewaarde

De executiewaarde is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente of aflossing van uw hypotheek niet meer kunt betalen. De bank hanteert deze waarde bij een hypotheekaanvraag.

Herbouwwaarde

De waarde die een verzekeringsmaatschappij hanteert ten behoeve van uw opstalverzekering is de herbouwwaarde. Deze waarde wordt in de polis opgenomen en de jaarpremie wordt aan de hand hiervan vastgesteld. Deze waarde is inclusief of exclusief fundering en is uiteraard alleen gebaseerd op de opstal. Deze waarde wordt standaard opgenomen in ieder taxatierapport * van ons.

* niet bij bijzondere objecten bijvoorbeeld gemeentelijke en/of rijksmonumenten.

Economische huurwaarde

Als u uw woning tijdelijk wilt verhuren moet u de economische huurwaarde van uw woning weten.